script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.js' type='text/javascript'/>

...

...
A´dan Z´ye… ا´den ي´ye… Beşikten mezara kadar öğrenilmesi gereken, kadın-erkek tüm Müslümanlara farz olan ve sonu Cennete varan bir yoldur Ilim…

Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu +Türkçe MealiYasin Suresi Türkce Okunusu;

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne (
4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ
ünzire abâühüm fehüm gafilûn

(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm
la yü’minun

(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm
mukmehun

(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden
feagseynahüm fehüm lâ yübsirun

(10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem
tünzirhüm lâ yü’minun

(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer
rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym

(12) inna nahnü
nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey’in ahsaynahü
fiy imamin mübiyn

(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun

(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû
inna ileyküm mürselun

(15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü
min sey’in in entüm illâ tekzibun

(16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm
lemürselun

(17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn
(18) kalû inna tetayyerna
biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün
eliym

(19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun
(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes’a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne
(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

(22) ve maliye
la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun

(23) eettehizü min dunihi aliheten
in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune


(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn

(25) inniy amentü birabbiküm fesmeun
(26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune

(27) bima gafere
liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn

(28) ve ma enzelna alâ kavmihî
min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne

(29) in kanet
illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun

(30) ya hasreten alel ibad ma
ye’tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun

(31) elem yerev kem ehlekna
kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun

(32) ve in küllün lemma
cemiun ledeyna muhdarun

(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve
ahrecna minha habben feminhü ye’külun

(34) ve cealna fiyha cennatin min
nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyuni

(35) liye’külu min semerihî
ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune

(36) sübhanelleziy halekal ezvace
külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun

(37) ve
ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune

(38) vessemsü
tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym

(39) velkamere
kaddernahü menazile hatta a’dekel urcunil kadiym

(40) lessemsü yenbegiy
leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin
yesbehun

(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni
(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun

(43) ve in nese’ nugrikhüm
felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune

(44) illâ rahmeten minna ve metaan
ilâ hiyn

(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm
lealleküm türhamune

(46) ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim
illâ kanu anha mu’ridiyn

(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü,
kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at’ameh,
in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn

(48) ve yekûlûne meta hazalva’dü in küntüm
sadikiyn

(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve
hüm yehissimun

(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun
(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun

(52)
kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun
(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey’en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta’melun
(55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun(56) hüm ve ezvacühüm
fiy zilâlin alel’erâiki müttekiun

(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm
ma yeddeun

(58) selâmün kavlen min rabbin rahiym
(59) vemtazul yevme eyyühel
mücrimun

(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta’büdüs seytan innehu
leküm adüvvün mübiynün

(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
(62)
ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun

(63) hazihî
cehennemülletiy küntüm tuadun

(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn
(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü
ercülühüm bimâ kânu yeksibûn

(66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata
feenna yübsirun

(67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau
mudiyyen ve lâ yerciun

(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ
ya’kilun

(69) ve ma allemnahüs si’re ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ
zikrün ve kur’ânün mübiyn

(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü
alelkafiriyne

(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna
enamen fehüm leha mâlikun

(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve
minha ye’külun

(73) ve lehüm fiyha men’afiu ve mesarib efelâ yeskürune
(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun

(75) lâ yestetiyune
nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun

(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ
na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun

(77) evelem yerel’insanü enna
halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn

(78) ve darebe lena
meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym

(79) kul
yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün

(80)
elleziy ceale leküm mines seceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn
(81) eveleyselleziy halekassemavati vel’arda, bikâdirin alâ en yahlüka
mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym

(82) innema emrühû iza erade sey’en,
en yekule lehu kün, feyekun

(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli
sey’in ve ileyhi türceûn.

Yasin Suresi Türkce Meali;

1. Yâ-sîn.
2. Kur’ân hikmettir.
3. Kesinlikledir ki, sen gönderilen Rasûlerdensin
4. Sirati mustakîm üzerindesin.
5. Azîz ve Rahîm indinden inzal olmustur (Kur’ân).
6. Atalari korkutulmamis olan ve bu yüzden gaflet içinde kalan bir kavmi
uyarasin diye inzâl olandir.

7. Andolsun ki ekseriyetiniz üzerinde hakkin hükmü vardir. Iman etmezler.
8. Biz bunlarin boyunlarina, çenelerine kadar boyunduruk vurduk, bu yüzden
dikbaslilardir.

9. Biz onlarin önlerine, arkalarina sedler koyduk. Gözlerini bagladik.
Artik onlar göremezler.

10. Onlari uyarsan da, uyarmasan da iman etmezler.
11. Sen yanliz kabul edenleri, zikre uyanlari ve Rahmân’dan hasyet
duyanlari gayblari ile uyarabilirsin. Onlari bagislanma ve sonsuz ecir
ile müjdele.

12. Kesinlikle biziz ölüleri dirilten; onlarin bütün fiillerini, biraktiklari
her izi, yazariz. Biz her seyi apaçik bir sekilde bir kitapta kayda geçmisizdir.

13. O yerlesim bölgesinin halkini hatirlat, ki onlara Resûller gelmisti.
14. Hani, biz o halka, iki Resûl göndermistik, ki onlarin ikisini de yalanci
saymislardi da, bir üçüncüsüyle desteklemistik. Onlar hep beraber “Biz
size gönderilmis elçileriz” dediler.

15. Dediler; “siz de bizim mislimiz üzere beserden baska bir sey
degilsiniz. Rahman bir sey inzal etmemistir.” Hem siz, sirf yalan
söylüyorsunuz.

16. Dediler (resûller); Rabbimiz bilendir, elbette biz size gönderilmis
Resûlleriz.

17. Bize düsen size açik seçik tebligde bulunmaktir.
18. Siz bize ugursuzluk getirdiniz; vazgeçmezseniz, sizi taslariz ve bizden
azaba yolaçacak olaylarla karsilasirsiniz.

19. Ugursuzluk kendinizdendir, dediler (resûller). Tavsiyelerimizi ugursuzluk
diye mi anliyorsunuz. Hayir, siz haddi asan bir topluluksunuz.

20. Sehrin bir ucundan kosarak gelen adam seslendi: Ey kavmim, Resûllere
uyun!..

21. Sizden bir karsilik istemeyen, hidâyet üzere olanlara uyun.
22. Nasil kulluk etmem ki beni bu sekilde yaratan Allâh’a; ki O’na döneceksiniz.
23. Tanrilar mi edinmemi istiyorsunuz!.. Rahman bana bir zarar dilerse,
benim için sefaâtleri faydasizdir, beni kurtaramazlar.

24. Tanri edinirsem, kesinlikle açik seçik sapmis olurum.
25. Muhakkak ben rabbinize iman ettim. Bunu duyun.
26. Ona, cennete gir, denildi. Keske kavmim bileydi, dedi.
27. Rabbimin beni bagisladigini ve ikrâm görenlerden oldugumu.
28.Ondan sonra kavminin üzerine gökten asker indirmedik; indirecek de
degildik.

29. Onlara bir sayha yetti!.. Bir anda yok oldular.
30. Ne yazik su kullara ki, onlara bir peygamber geldiginde, onunla alay
ederler.

31. Görmüyorlar mi, kendilerinden önce biz nice nesiller helâk ettik,
peygamberleri degerlendirmedikleri için; ki onlarin geri dönüsü sözkonusu
degildir.

32. Onlarin hepsi de huzurumuza getirileceklerdir.
33. Su ölü toprak onlara bir ibrettir!.. Onu canlandirir, taneler yetistiririz
de yerler.

34. Hurmaliklardan, baglardan bahçeler yarattik; pinarlar fiskirttik.
35.Bunlarin meyvalarindan ve ürettiklerinden yesinler diye. Sükretmiyecekler
mi?

36. Yerden olusan seylerden, nefislerinden ve daha bilmedikleri seylerden
çiftleri yaratan Allâh subhandir.

37. Gece de onlar için bir ibrettir. Gündüzün isigini çektigimizde zulmet
içinde kalirlar.

38. Günes de yörüngesinde istikrarlidir. Bu Azîz ve Alîm olanin degerlendirisidir.
39. Aya da bir yörünge takdir ettik. O bu yörüngede ilerlerken egri hurma
dali gibi görünür.

40. Ne günes aya yetisir ne de gece – gündüz ayni anda olusur. Hepsi de
kendi yörüngelerinde dönerler.

41. Onlarin evlâdlariyla dolu gemilerin tasinmalari da bir ibrettir.
42. Ve daha bunun gibi binecekleri nice seyleri yarattik.
43.Dilemis olsaydik onlari batirirdik da, ne kimse yardimlarina kosabilirdi,
ne de kurtulabilirlerdi.

44. Ancak bir rahmet olarak bir zamana kadar yasamalarini istedik.
45. Önünüzden ve arkanizdan korunun ki rahmete eresiniz, (dendiginde yüzçevirirler).
46. Onlara bir Allâh âyeti gönderilince, yüzçevirirler.
47. Onlara, Allâh’in size verdigi riziktan baskalarina da bagislayin
dendiginde, gerçegi örtücüler, iman ehline -Allâh dileseydi onlara da
verirdi. Siz aldaniyorsunuz, gerçegi göremiyorsunuz’ derler.

48. -Sözünüz dogru ise, ne zaman tehdidiniz yerine gelecek’, derler.
49. Onlarin bekledigi tek bir sayhadir ki, onlari birbirleriyle çekisirken
götürüverir!..

50. Artik ne bir sey vasiyet edebilirler, ne de ailelerinin yanina dönebilirler.
51. Sûr üfürülür. Kabirlerinden çikarak Rablerinin hükmüne yönelirler.
52. Eyvah, bizi kabirlerimizden kim çikartti, derler. Rahmân’in vaadidir
bu; ve Resûller gerçegi söylemistir.

53. O tek sayhadir, hepsi toplanip huzurumuzda olacaklardir.
54. Bugün hiç kimse haksizlikla karsilasmiyacak, sadece yaptiklarinin
neticesine erecektir.

55. O gün cennetlikler nimetler içinde saadettedirler.
56. Kendileri de esleri de gölgeler altinda tahtlara yaslanmislardir.
57. Orada (yaptiklarinin) meyvalarina nâil olur, her istediklerini bulurlar.
58. Rahîm olan rabbin selâmeti üzerlerindedir.
59. Ey suçlular, bugün sizler bir tarafa ayrilin.
60. Ey Ademogullari, Seytana (cinlere) kulluk etmeyin!.. O size açik seçik
düsmandir!..

61. Bana kulluga devam edin!.. Gerçek yol budur.
62. Andolsun ki onlar, içinizden pekçogunu gerçekten saptirmistir. Niçin
aklinizi kullanmadiniz?..

63. Iste bu (yaptiginizin karsiligi) vaad olunan cehennemdir!..
64. Gerçegi örtmenizin karsiligi girin oraya!..
65. O günde, onlarin agizlarini mühürleriz; kazandiklarini elleri konusur
ve ayaklari sehâdet eder de onlari yalanlar.

66. Dilersek gözlerini kör ederiz de, yolda kosusup kalirlar. Yolu nasil
görürler ki?

67. Eger dileseydik, onlarin durduklari yerde kaliplarini degistirirdik,
ne ileri gidebilirlerdi ne de geri!..

68. Kime uzun ömür verirsek, hayati basa dogru geriliyor. Akillarini kullanmazlar
mi?..

69. O’na biz, siir ögretmedik ve yakismaz da! O apaçik zikir ve Kurân’dir;
70. Dirileri uyarir, gerçegi örtenlerin de karsiligini almalarini saglar!..
71. Onlar görmüyorlar mi, ellerimizin eseri olan davarlar yarattik, sahiplendiler.
72. Bu davarlari emirlerine verdik, kimine binerler, kimini yerler.
73. Bunlarda onlar için çesitli faydalar vardir, içerler; sükretmezler
mi?..

74. ONLAR ALLAH’I BIRAKIP TANRI EDINDILER YARDIMI OLUR DÜSÜNCESIYLE.
75. Asla yardim gelmez!.. Kendileri ona hazirlanmis ordu olurlar.
76. Laflari seni mahzûn etmesin!.. Biz onlarin içlerindekini de dislarindakini
de iyi biliriz.

77. Insan, bir spermden yaratildigini görmüyor da bize düsmanliga kalkisiyor!..
78. Yaradilisini unutarak, -çürümüs bu kemikleri kim canlandirir’
diye misal getirdi!..

79. De ki; onlari ilk önce kim yarattiysa, O!.. Yaratmanin tüm sistemini
O bilir!..

80. Size yesil agaçtan ates çikartan O’dur ki, bu atesle yakarsiniz!..
81. Göklerle yeri yaratan, bir benzerini daha yaratamaz mi? Elbette yaratir!..
Her seyi mükemmel bilir!..

82. Bir seyin olmasini irade etti mi, “OL” der ve o sey olur.
83. Herseyin orijinini elinde tutan Subhandir ki. O’na dönecekiniz.
Bilgi

Yâsîn Sûresini okumanin faydalari hakkinda bir çok Rasûlullah buyrugu
mevcuttur ki, size bunlardan sadece birkaçini nakletmek istiyorum:

-Gece yatmadan evvel Yâsîn okumayi âdet edinen kisi, gece öldügü takdirde
SEHID olarak ölür.

-Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir.
1. Aç kimse okursa karni doyar
2. Çiplak kimse okursa, giyinir;
3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir;
4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;
5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;
6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur;
7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur;
8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur;
9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir;
10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur.”
-Kur’ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse
Yâsîn’i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz.”

-Süphesiz ki her seyin bir kalbi vardir. Kur’ân-in kalbi de Yâsîn sûresidir.
Kim Yâsîn’i okursa, Allâh, Yâsîn’i okumasi sebebiyle, içinde Yâsîn olmayan
10 hatim sevabi verir”
Siz bu yazıyı okuyan counter şanslı kişiden birisiniz..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

1 9